AdminLTE Logo

Vui lòng nhập đúng thông tin hành chính của quý khách để Bệnh viện xác thực đúng đối tượng phục vụ

Thông tin đăng ký

Nhập đúng mã bệnh nhân trên hồ sơ khám của bạn.
Nhập họ tên đầy đủ bệnh nhân.
Chọn ngày sinh
Nhập vào số điện thoại.
Chọn bệnh nền khi đăng ký tiêm chủng
@
Nhập vào email.

(Ghi theo giấy chứng nhận Tiêm vaccin)

Vui lòng chọn ngày tiêm mũi 1 tại BVHV

(Ghi theo giấy chứng nhận Tiêm vaccin)

Vui lòng điền loại thuốc tiêm mũi 1

(Ghi theo giấy chứng nhận Tiêm vaccin)

Vui lòng điền số lô thuốc tiêm

(Chủ nhật chỉ có khám thai, khám phụ khoa, không phục vụ tiêm vacxin Covid-19)

Vui lòng chọn ngày đăng ký khám
Vui lòng chọn thời gian đăng ký tiêm chủng